Obchodné podmienky pre nákup na www.vsetkonabeh.sk

I.Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
Obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu www.vsetkonabeh.sk

Prevádzkovateľ: Ing. Michal Gonda, Šalgotarjánska 3, 974 04 Banská Bystrica, IČO:43 341 128, DIČ: 1077148853

Kupujúci: fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku spracovanú internetovým obchodom www.vsetkonabeh.sk

Elektronická objednávka: odoslaný elektronický formulár, ktorý obsahuje informácie o kupujúcom, o objednanom tovare z internetového obchodu www.vsetkonabeh.sk a o celkovej cene objednávky.

Obchodné podmienky: bližšie upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho, tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

II. Povinnosti prevádzkovateľa
1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude kupujúcemu dodávať tovar, ktorý uviedol v elektronickej objednávke za platobných a dodacích podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky.
2. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady: daňový doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list.
3. Prevádzkovateľ zabezpečí tovar voči jeho poškodeniu pri preprave. To zahŕňa balenie a poistenie tovaru.
4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru zapríčinené treťou stranou, za poškodenie tovaru treťou stranou a za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu, dodávateľa alebo distribútora. V prípade, že sa tovar na sklade nenachádza, bude predávajúci kontaktovať kupujúceho za účelom dojednania ďalšieho postupu.
5. Prevádzkovateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať kupujúceho o mimoriadnych udalostiach, ktoré môžu ohroziť vybavenie jeho objednávky.

III. Povinnosti kupujúceho
1. Kupujúci sa zaväzuje uvádzať pravdivé údaje pri vyplňovaní elektronickej objednávky. Ďalej sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať a skontrolovať neporušenosť a úplnosť dodávky. V prípade akýchkoľvek poškodení je kupujúci povinný okamžite o tom informovať prepravcu a prevádzkovateľa.
2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru.

lV. Uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy
1. Všetky prijaté elektronické objednávky, ktoré boli vyplnené pravdivo a úplne, sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obidve zmluvné strany.
2. Prijatie elektronickej objednávky prevádzkovateľom je potvrdené e-mailom na adresu udanú kupujúcim v objednávke, najneskôr do 24 hodín.
3. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje súhlas s týmito Obchodnými podmienkami v znení platnom v deň odoslania objednávky.
4. Prevádzkovateľ akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru kupujúcemu.
5. Prevádzkovateľ je vo výnimočných prípadoch (veľké množstvo, cena, náklady a vzdialenosť,…), obzvlášť pri kúpnej cene vyššej ako  300€ oprávnený žiadať kupujúceho potvrdenie objednávky dôveryhodným spôsobom (telefonicky, písomne, osobne,…). V prípade odmietnutia potvrdenia objednávky kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.
6. Prevádzkovateľ je oprávnený pri kúpnej cene objednávky vyššej ako 300 € požadovať od kupujúceho platbu vopred.
7. Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Kupujúci objednávku môže stornovať telefonicky alebo e-mailom.
8. K uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim.
9. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy v zmysle §12 zákona c. 102/2014 Z.z. písomným oznámením na emailovú adresu info@vsetkonabeh.sk . O akceptovaní odstúpenia od zmluvy bude kupujúci vyrozumený e-mailom alebo telefonicky do 24 hodín od obdržania odstúpenia. Ak túto informáciu kupujúci neobdrží do tejto stanovenej doby, je jeho právom a povinnosťou telefonicky alebo e-mailom si tieto informácie vyžiadať.
10. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť tovar prevádzkovateľovi bez závad a v pôvodnom balení aj s visačkami. Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako pri nákupe v klasickom kamennom obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Odskúšať teda neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.
11. Prevádzkovateľ sa zaväzuje prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu zníženú o výšku preukázateľných nákladov spojených s realizáciou objednávky kupujúceho do 15 pracovných dní odo dňa obdržania vráteného tovaru. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na uvedený bankový účet kupujúceho.
12. Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať predávajúceho uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov.

V. Dodacie a platobné podmienky
1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie korešpondenčná adresa prijímateľa uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích strán, alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u prevádzkovateľa, kde si ho kupujúci preberie do 3 pracovných dní po výzve e-mailom alebo telefonickej dohode s prevádzkovateľom obchodu.
2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte, alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.
3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.
4. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu v čo možno v najkratšej dobe, obyčajne do 5 pracovných dní, po potvrdení prijatia elektronickej objednávky. Vzhľadom na to, že niektoré produkty dodávame z externého skladu, môže sa doba dodania predĺžiť na 10 pracovných dní. O dobe dodania bude kupujúci včas informovaný.  Nedodanie tovaru do 24 kalendárnych dní, alebo nesúhlas kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.
5. Ceny tovarov v internetovom obchode www.vsetkonabeh.sk sú uvedené v eurách vrátane dane z pridanej hodnoty.
6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien, v prípade tlačových chýb, zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. O týchto okolnostiach je prevádzkovateľ povinný kupujúceho bezodkladne informovať. Kupujúci je v týchto prípadoch oprávnený odstúpiť od zmluvy.
7. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru v prípade dobierky alebo osobného prevzatia.
8. Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi:
– prevodom na účet
– dobierkou
Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí až pri jeho prevzatí na pošte alebo od kuriéra.
– v hotovosti
Cenu za objednaný tovar zaplatí kupujúci v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru od prevádzkovateľa.
9. Prevádzkovateľ stanovuje poštovné a balné, ktoré sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru, tak ako je to uvedené na objednávke. O výške poštovného a balného prevádzkovateľ informuje na stránke www.vsetkonabeh.sk.

VI. Poštovné a balné
Štandardne zasielame iba v rámci Slovenskej Republiky.
Cena zásielky na poštu objednávateľa: 3,50 Eur
Cena zásielky na adresu kuriérom: 6,00 Eur

Ceny zásielky do zahraničia sú spoplatnené v zmysle sadzobníka Slovenskej Pošty

VII. Záruka a reklamácie
1. Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar záruku výslovne uvedenú v daňovom doklade (daňový doklad slúži zároveň ako záručný list). Záruka je 24 mesiacov odo dňa predaja.
2. V prípade, že kupujúci zistí na tovare závadu, ktorá je predmetom reklamácie, je povinný tento tovar prestať používať a bezodkladne tovar reklamovať priložením opečiatkovaného – podpísaného záručného listu (faktúry)
3. Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe, spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe, montáži, alebo inštalácii vykonanej prevádzkovateľom.
4. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím či inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou, alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach a v rozpore s návodom výrobcu.
5. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne prevádzkovateľom, alebo výrobcom tovaru splnomocnená.

Na zakúpený tovar sa poskytuje záruka 24 mesiacov. Záruka sa vzťahuje na vady, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby preukázateľnou chybou výroby, poprípade poprípade technologického postupu ( tieto vady sa spravidla prejavia už pri krátkodobom používaní výrobku).
Záručnú dobu na akýkoľvek tovar si nemožno zamieňať so životnosťou tovaru. Životnosť tovaru je daná spôsobom a intenzitou používania, tzn., že intenzívnym používaním môže byť životnosť tovaru kratšia ako jeho záručná doba !!!
6. Všetky reklamácie prosíme posielať na  : Ing. Michal Gonda, Šalgotarjánska 3, 974 04 Banská Bystrica

VIII. Ochrana osobných údajov
S Vašimi osobnými údajmi, budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou slovenskou a európskou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov používame automatizované  prostriedky. Údaje nie sú zverejňované, nie sú prenášané ani spracovávané mimo krajín EÚ a nie sú sprístupnené ani poskytované tretím stranám.Osobné dáta sú chránené v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technologického rozvoja, a miere rizika zneužitia. Zaväzujeme sa, že budeme udržiavať technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, straty, poškodeniu alebo zničeniu osobných údajov a to v celom reťazci, od vloženia vášho e-mailu až po vymazanie po vypršaní súhlasu, alebo obdobia skladovania údajov nutných pre splnenie záväzkov vyplývajúcich z poskytovaných služieb. Dovoľujeme si pripomenúť, že Vaše osobné údaje spracovávame počas poskytovania služby do doby kým neodvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.

1. Pri elektronickej objednávke vyjadruje kupujúci súhlas k použitiu jeho osobných údajov prevádzkovateľom za účelom zaslania objednaného tovaru na jeho adresu. Vaše osobné údaje sú nevyhnutné k tomu, aby sme s Vami mohli uzavrieť zmluvu a v prípade, ak nám osobné údaje (meno, priezvisko, adresa dodania atď.) neposkytnete, potom s Vami nemôžeme uzatvoriť zmluvu.
2. Údaje zákazníkov sa neposkytujú tretím osobám v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z.
3. Zákazník súhlasí so spracovaním osobných údajov (e-mailovej adresy) v prípade zasielania newslettra. Zadaním e-mailovej adresy v rámci objednávky, zákazník súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov (e-mailu) z dôvodu zasielanie newslettra. Pokiaľ si zákazník neželá zasielať newslettre, bude o tom informovať zasielateľa a ten ho bezodkladne vyškrtne z „mailinglistu“.

 

IX. Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Tieto Obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.
2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *